Dienstbaar en deskundig sinds 1984

Wie zijn wij?

Rouwzorg Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Bogend op meer dan 35 jaar praktijkervaring wordt de evolutie gevolgd van wat reilt en zeilt rond de thematiek ‘rouwen’ in de sector van zowel de vrijwillige als de professionele hulpverlening. Onze lotgenotengroepen situeren zich in en rond Antwerpen terwijl onze website een overzicht biedt van netwerking in het hele Vlaamse land.

Rouwen om een wezenlijk verlies is een ingrijpend proces dat naast de maatschappelijke impact de mens ook treft in heel zijn wezen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel en relationeel. Dit proces kan nog lang niet overal op een respectvolle benadering rekenen van de omgeving en van de maatschappij. Een rechtmatige erkenning van het rouwproces is vaak nog niet aan de orde.

Ons vrijwilligerswerk vertrekt vanuit christelijke waarden maar staat open voor iedereen van welke religie ook, op voorwaarde dat zij respect hebben voor de visie van elke andere deelnemer.

Hoe het begon

De oorsprong van onze vereniging ligt in de Parochie H. Familie Hoboken in het jaar 1980. In die tijd was ‘dood, rouw en verdriet’ nauwelijks bespreekbaar. Een kleine kern merkte de grote nood van nabestaanden en zag hoe hun verdriet geen bestaansrecht had in de maatschappij. Er was immers een kloof zichtbaar tussen de binnenkant en de buitenkant. Uiterlijk zag men mensen die schijnbaar hun verdriet in sneltempo te boven kwamen, terwijl bij nadere kennismaking ervaren werd dat deze soms verweesd en hopeloos verdrietig achterbleven. De ’Werkgroep Rouwen’ was geboren.

Zoals heel wat belangrijke dingen in stilte gebeuren, zo ook evolueerde deze werkgroep voor een groot deel in alle discretie en anonimiteit. In mei 2006 werd de ‘Werkgroep Rouwen’ omgevormd tot een vzw die nu bekend staat als ‘Rouwzorg Vlaanderen’.

Dienstbaar en deskundig

Deze twee begrippen vatten samen waarvoor Rouwzorg Vlaanderen sinds 1984 staat.

Dienstbaar zijn is een belangrijk gegeven binnen het christelijke gedachtegoed van waaruit Rouwzorg Vlaanderen gegroeid is. Het begrip deskundig wordt vaak verward met professioneel. Het verschil is dat deskundigheid iets zegt over iemands capaciteiten terwijl professioneel synoniem is met beroepsmatig en betrekking heeft op een verloning.

De visie van Rouwzorg Vlaanderen gaat uit van de idee dat wij op een deskundige manier ten dienste willen staan. Wij willen zo – zonder afbreuk te doen aan wie of wat ook – het verschil maken met de professionele dienstverlening waarbij om diverse redenen helaas nog te veel rouwenden uit de boot vallen. Onze medewerkers hebben expertise en ervaring en wenden deze onbezoldigd aan om mensen te helpen. Er wordt daarom nooit een vergoeding gevraagd voor de door ons geleverde diensten. Wel wordt – afhankelijk van de concrete situatie – een kleine bijdrage gevraagd voor praktische zaken (locatie, drank, …).

Wanneer vanuit de professionele wereld beroep gedaan wordt op Rouwzorg Vlaanderen om vorming te geven, wordt wel een vergoeding gevraagd.

Wij zijn dankbaar dat zoveel medewerkers onbaatzuchtig hun tijd en kunde ten dienste van onze werking stellen. Dit impliceert niet dat wij ook verwachten dat zij de eventuele onkosten die hieraan verbonden zijn, zelf dragen. Bij gratie van sponsors en sympathisanten beschikken wij hiervoor over een beperkt budget.

Dienstbaar en deskundig werken is in onze huidige maatschappij geen evidentie maar het blijft de essentie van onze vereniging.

Scroll naar top